STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Công bố thông tin : Báo cáo Tài chính quý 1/2016 27/02/2017      
2 CBTT : Báo cáo tài chính quý II/2016 27/02/2017      
3 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 27/02/2017      
4 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 27/02/2017