STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 11/06/2019      
2 NQ HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 10/06/2019      
3 Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
4 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
5 Thông báo trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
6 Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
7 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
8 Nghị quyết HDDQT thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 07/05/2019      
9 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019 23/04/2019      
10 BCTC hợp nhất Quý I/2019 19/04/2019      
11 BCTC công ty mẹ Quý I/2019 19/04/2019      
12 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS 12/04/2019      
13 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT 12/04/2019      
14 Đơn từ nhiệm thành viên BKS 04/04/2019      
15 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 04/04/2019      
16 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi 12/04/2019      
17 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/04/2019      
18 Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/2018 28/03/2019