STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu ngày 11/6/2018 12/06/2018      
2 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 11/06/2018      
3 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 31/05/2018      
4 Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 03/05/2018      
5 NQ HĐQT quyết định ông Vũ Văn Quân thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc 23/04/2018      
6 BCTC hợp nhất quý I/2018 19/04/2018      
7 BCTC công ty mẹ quý I/2018 19/04/2018      
8 Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 11/04/2018      
9 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 và mẫu dấu mới 20/03/2018      
10 Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu 13/03/2018      
11 Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 09/03/2018      
12 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
13 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
14 Báo cáo thường niên 2017 27/02/2018      
15 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
16 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
17 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
18 Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS 08/02/2018