STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC công ty mẹ quý I/2018 19/04/2018      
2 Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 11/04/2018      
3 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 và mẫu dấu mới 20/03/2018      
4 Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu 13/03/2018      
5 Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 09/03/2018      
6 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
7 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
8 Báo cáo thường niên 2017 27/02/2018      
9 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
10 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
11 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
12 Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS 08/02/2018      
13 Điều lệ công ty 03/02/2018      
14 Quy chế nội bộ về quản trị công ty 02/02/2018      
15 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 26/01/2018      
16 Nghị quyết HĐQT số 07/2018/KPF/NQ-HĐQT 25/01/2018      
17 Nghị quyết HĐQT số 06/2018/KPF/NQ-HĐQT 17/01/2018      
18 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty con của KPF 17/01/2018