STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC riêng Quý 2/2018 20/07/2018      
2 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ 16/07/2018      
3 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 18/06/2018      
4 Cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu ngày 11/6/2018 12/06/2018      
5 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 11/06/2018      
6 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 31/05/2018      
7 Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 03/05/2018      
8 NQ HĐQT quyết định ông Vũ Văn Quân thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc 23/04/2018      
9 BCTC hợp nhất quý I/2018 19/04/2018      
10 BCTC công ty mẹ quý I/2018 19/04/2018      
11 Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 11/04/2018      
12 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 và mẫu dấu mới 20/03/2018      
13 Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu 13/03/2018      
14 Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 09/03/2018      
15 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
16 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
17 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
18 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018