STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 04/10/2017      
2 BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017 26/08/2017      
3 Thông báo chốt danh sách cổ đông 24/08/2017      
4 Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng 04/08/2017      
5 CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/09/2017      
6 Bổ nhiệm Kế toán trưởng 04/08/2017      
7 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 28/07/2017      
8 Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ 26/07/2017      
9 NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 26/07/2017      
10 CBTT kí hợp đồng kiểm toán 14/07/2017      
11 BCTC QUÝ II/2017 21/07/2017      
12 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017      
13 BCTC Quý 1 năm 2017 20/04/2017      
14 Báo cáo thường niên 2016 20/04/2017      
15 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 13/04/2017      
16 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 12/04/2017      
17 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 10/07/2017      
18 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017