STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 15/11/2017      
2 Giải trình BCTC Quý III/2017 20/10/2017      
3 BCTC Quý III/2017 19/10/2017      
4 CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật 16/10/2017      
5 CBTT Người ủy quyền công bố thông tin 13/10/2017      
6 CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT 11/10/2017      
7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 04/10/2017      
8 BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017 26/08/2017      
9 Thông báo chốt danh sách cổ đông 24/08/2017      
10 Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng 04/08/2017      
11 CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/09/2017      
12 Bổ nhiệm Kế toán trưởng 04/08/2017      
13 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 28/07/2017      
14 Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ 26/07/2017      
15 NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 26/07/2017      
16 CBTT kí hợp đồng kiểm toán 14/07/2017      
17 BCTC QUÝ II/2017 21/07/2017      
18 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017