STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC riêng quý 3/2018 19/10/2018      
2 Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền 05/10/2018      
3 Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 11/09/2018      
4 Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 07/09/2018      
5 BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
6 BCTC riêng bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
7 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 27/07/2018      
8 BCTC hợp nhất quý II/2018 20/07/2018      
9 BCTC riêng Quý 2/2018 20/07/2018      
10 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ 16/07/2018      
11 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 18/06/2018      
12 Cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu ngày 11/6/2018 12/06/2018      
13 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 11/06/2018      
14 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 31/05/2018      
15 Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 03/05/2018      
16 NQ HĐQT quyết định ông Vũ Văn Quân thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc 23/04/2018      
17 BCTC hợp nhất quý I/2018 19/04/2018      
18 BCTC công ty mẹ quý I/2018 19/04/2018