STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC QUÝ II/2017 21/07/2017      
2 Báo cáo thường niên 2018 12/04/2019      
3 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017      
4 Báo cáo thường niên 2017 27/02/2018      
5 BCTC Quý 1 năm 2017 20/04/2017      
6 Báo cáo thường niên 2016 20/04/2017      
7 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 13/04/2017      
8 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 12/04/2017      
9 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 10/07/2017      
10 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017      
11 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 24/03/2017      
12 Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty 12/06/2017      
13 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6 09/06/2017      
14 BCTC hợp nhất quý 2/2018 20/07/2018      
15 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi bổ sung ngày 02.3.2018 02/03/2018      
16 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 15/2016/NQ – HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm thành viên HĐQT 27/02/2017      
17 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ- HĐQT về việc : Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam 27/02/2017      
18 KPF : Cổ đông Nguyễn Bích Phượng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 27/02/2017