STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phú Gia Hà Nam 21/11/2017      
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 15/11/2017      
3 CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật 16/10/2017      
4 CBTT Người ủy quyền công bố thông tin 13/10/2017      
5 CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT 11/10/2017      
6 Thông báo chốt danh sách cổ đông 24/08/2017      
7 Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng 04/08/2017      
8 Bổ nhiệm Kế toán trưởng 04/08/2017      
9 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 28/07/2017      
10 Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ 26/07/2017      
11 NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 26/07/2017      
12 CBTT kí hợp đồng kiểm toán 14/07/2017