TitleLink
Nghị quyết HĐQT phê chuẩn một số nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 3.2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Tạ Sơn Tùng
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Như Khánh
Báo cáo về ngày bà Lê Thị Như Thanh không còn là cổ đông lớn
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
CBTT nhận được Quyết định của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 16
Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023
CBTT nhận được các quyết định của Cục thuế TP. HCM
Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện Pháp luật
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Bắc Sơn
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
Giải trình chênh lệch 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quý 2.2023 so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính Quý 2/2023
Mẫu biểu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do HĐQT đề cử
Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Vũ Thị Kim Thanh tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Châu Việt
Báo cáo về ngày CTCP Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ Việt Cam không còn là cổ đông lớn
Báo cáo về ngày bà Thái Thị Hải Yến không còn là cổ đông lớn
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Triệu Văn Hợi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Thông báo của HOSE về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của CTCP PAC Quốc tế
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Đơn từ nhiệm chức vụ của ông Hoàng Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT
CBTT về việc đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP ngày 15/06/2023
Báo cáo về ngày CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam không còn là cổ đông lớn
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam
Thông báo thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ Việt Cam
Báo cáo về ngày ông Vũ Ngọc Hoàng không còn là cổ đông lớn
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi số lượng con dấu & Đăng ký mẫu dấu với Ngân hàng
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu nhân sự UBKT & QTRR trực thuộc HĐQT
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Đại diện Pháp luật
Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Giải trình Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý I/2023 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2022
Báo cáo Tài chính Quý I/2023
Danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 do HĐQT đề cử
Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
Thông báo Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung – Lần 1
Báo cáo thường niên năm 2022
Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT
Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI nhiệm kỳ 2020 – 2024
Đơn từ nhiệm – Đinh Kim Nhung TV HĐQT
Đơn từ nhiệm – Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV HĐQT độc lập
Đơn từ nhiệm – Bà Phạm Nguyễn Thoa – TV HĐQT độc lập
Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch HĐQT
Báo cáo tài chính Năm 2022 (Đã kiểm toán)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ – Bà Vũ Thị Kim Thanh
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu – Công ty cổ phần PAC Quốc tế
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ – Bà Vũ Thị Kim Thanh
Ngày đăng ký cuối cùng để Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Báo cáo trở thành Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên – Bà Lê Thị Như Thanh
Báo cáo trở thành Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên – Ông Nguyễn Quang Huy
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ – Bà Vũ Thị Kim Thanh
Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT & QTRR: Bà Lâm Thị Mỹ Hà qua đời
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn – CTCP PAC Quốc tế
Báo cáo trở thành Cổ đông lớn và thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn – CTCP PAC Quốc tế
Thông báo giao dịch của Người có liên quan của Người nội bộ – Vũ Thị Kim Thanh
Giải trình Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý IV/2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2021
Báo cáo tài chính Quý IV.2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022
Nhận Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/10/2022
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Sửa đổi, bổ sung ngày 31.10.2022)
Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Quý III/2022 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo cùng kỳ năm 2021
Báo cáo tài chính Quý III/2022
Đầu tư Dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng)
Báo cáo thông tin giá cổ phiếu giảm sàn năm (05) phiên liên tiếp từ ngày 31/08/2022 đến ngày 08/09/2022
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2022 (Đã được soát xét)
Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của Bà Thái Thị Hải Yến
Giải trình Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý 2.2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2021
Báo cáo tài chính Quý II.2022 (Hợp nhất)
Báo cáo tài chính Quý II.2022 (Riêng)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022, soát xét BCTC bán niên năm 2022
Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và TTC không còn là Công ty con của KPF
Báo cáo của Ông Vũ Ngọc Hoàng về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu và trở thành Cổ đông lớn của Công ty
Báo cáo của Ông Vũ Đức Toàn về ngày không còn là Cổ đông lớn của Công ty
Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Ngọc Hoàng
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất của Quý I Năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I.2022
Báo cáo tài chính Riêng Quý I.2022
Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT
Bản cung cấp thông tin của Ông Vũ Ngọc Hoàng và Bà Lâm Thị Mỹ Hà
CBTT Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Điều Lệ Công Ty (Sửa đổi, bổ sung ngày 31.03.2022)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi, bổ sung ngày 31/03/2022)
Báo cáo thường niên năm 2021
Sơ yếu lý lịch Ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 (Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Bổ sung)
Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
Thông báo Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024
Đơn từ nhiệm của Ông Lê Thanh Bình và Bà Lê Thị Mộng Đào
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2021 – Hợp nhất (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính năm 2021 – Riêng (Đã kiểm toán)
CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
Chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết số 76/QĐ-SGDHCM ngày 26/01/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 01 năm 2022
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 05.01.2022)
Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2021
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý IV.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Bà Lê Thị Mộng Đào
CBTT Nghị quyết số 02/2022/KPF/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị V/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Công bố thông tin Báo cáo Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
Nghị quyết số 31/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020
Bản cung cấp thông tin của các thành viên Ban kiểm toán nội bộ
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là Bà Lê Thị Mộng Đào – Thành viên Hội đồng quản trị
Thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Lê Thị Mộng Đào – Thành viên HĐQT
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 29/09/2021)
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý III.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2020
Báo cáo tài chính Riêng Quý III/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2021
Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Thông báo xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021)
Tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021)
Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý III/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lãi ở Quý II/2020 sang lỗ ở Quý III/2020
Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS
Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital
Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tài chính Riêng Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét)
Báo cáo tài chính Hợp nhất Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét)
Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Giữa niên độ năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 và LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 trong BCTC Hợp nhất đã được Công ty công bố có sự chênh lệch so với Báo
Báo cáo tài chính Riêng Quý II/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2021
Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Quý II/2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
Nghị quyết của HĐQT V/v Chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh – Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Giai đoạn 1)
Bản CBTT Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
Thay đổi Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2021))
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2021)
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết của HĐQT bầu ông Lê Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
Bản cung cấp thông tin của ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Nguyễn Thoa
Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Bổ sung)
Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2021
Giải trình nguyên nhân LNST Quý I.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12
Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết của HĐQT V/v Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn
Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2020
Công bố thông tin về việc Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn
CBTT nhận Văn bản xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCK Nhà nước
Đơn từ nhiệm của ông Lê Anh Đức và ông Nguyễn Viết Tuấn
Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 – 2024
Biểu mẫu Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 – 2024
Nghị quyết số 08/2021/KPF/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Công bố thông tin Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đính chính thông tin số lượng cổ phiếu được phân phối cho Nhà đầu tư trên Nghị quyết ngày 24/3/2021
Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kết quả tổng hợp việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết
Đính chính thông tin Nhà đầu tư trên Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kết quả tổng hợp việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết
Báo cáo tài chính năm 2020 Riêng (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính năm 2020 Hợp nhất (Đã được kiểm toán)
Giải trình nguyên nhân LNST năm 2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước
HĐQT Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn
CBTT về việc chốt Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ
Báo cáo kết quả trả cổ phiếu bằng cổ tức
Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo tài chính Riêng Quý IV/2020
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2020
Giải trình nguyên nhân LNST trong Báo cáo tài chính của Quý IV/2020 thay đổi 10% so với cùng kỳnăm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý III/2020 sang lãi ở Quý IV/2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Nghị quyết HĐQT số 03/2018/KPF/NQ-HĐQT
Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2020)
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11
Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán)
Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã soát xét)
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã soát xét)
Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019
Công bố thông tin về việc Đính chính nội dung Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020
Báo cáo tài chính riêng Quý II/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020
Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý II/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý I/2020 sang lãi ở Quý II/2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020
Công văn giải trình nguyên nhân LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST Q1/2020 bị lỗ
Báo cáo thường niên năm 2019
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty – Ngày 31.3.2020
NQ bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGĐ kiêm Người ĐDPL và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024
Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024
Thông báo hủy bỏ hiệu lực GUQ CBTT cho bà Lưu Thị Phượng, ủy quyền CBTT cho bà Phạm Thị Thu Thảo
Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019
Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020
Báo cáo quản trị công ty năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019
Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019
Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019
Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019
Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019
Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Lê Anh Đức
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019
Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu – Trần Thị Dịu Hòa
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019
Báo cáo tài chính riêng quý III/2019
Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Lê Thị Ngọc
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Nguyễn Hùng Cường
Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn – Kiều Xuân Nam
Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.2019
Thông báo đăng ký giao dịch của Chủ tịch HĐQT Lê Anh Đức
Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa – thành viên HĐQT
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Đặng Quang Thái
Thông báo thay đổi mẫu dấu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10
NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng mới
NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 2019
NQ HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ mới
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Hoài Anh
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Đinh Kim Nhung
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Lê Anh Đức
Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019
BCTC riêng bán niên soát xét 2019
BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019
NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019
BCTC riêng quý 2/2019
BCTC hợp nhất quý 2/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Ngọc Quỳnh
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Trần Thị Dịu Hòa
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
NQ HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019
Điều lệ công ty
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức năm 2018
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018
Thông báo trả cổ tức năm 2018
Nghị quyết HDDQT thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019
BCTC công ty mẹ Quý I/2019
BCTC hợp nhất Quý I/2019
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS
Báo cáo thường niên 2018
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
Đơn từ nhiệm thành viên BKS
Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/2018
BCTC công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán
BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
BCTC riêng quý 4/2018
BCTC hợp nhất quý 4/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng – TV HĐQT độc lập
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng – thành viên HĐQT độc lập
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh
BCTC riêng quý 3/2018
BCTC hợp nhất quý 3/2018
Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền
Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017
Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017
BCTC riêng bán niên soát xét năm 2018
BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
BCTC hợp nhất quý 2/2018
BCTC riêng Quý 2/2018
BCTC hợp nhất quý II/2018
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018
Cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu ngày 11/6/2018
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018
Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
NQ HĐQT quyết định ông Vũ Văn Quân thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc
BCTC công ty mẹ quý I/2018
BCTC hợp nhất quý I/2018
Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 và mẫu dấu mới
Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi bổ sung ngày 02.3.2018
Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Báo cáo thường niên 2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
BCTC kiểm toán năm 2017
Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS
Báo cáo quản trị
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Nghị quyết HĐQT số 07/2018/KPF/NQ-HĐQT
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm – Công ty con của KPF
Nghị quyết HĐQT số 06/2018/KPF/NQ-HĐQT
BCTC quý 4/2017 bản đính chính
BCTC quý 4/2017
Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 04/2018/KPF/NQ-HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 02/2018/KPF/NQ-HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 01.2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm – Công ty liên kết
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết
Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tam Hà
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phú Gia Hà Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7
Giải trình BCTC Quý III/2017
BCTC Quý III/2017
CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật
CBTT Người ủy quyền công bố thông tin
CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông
Bổ nhiệm Kế toán trưởng
Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017
NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ
BCTC QUÝ II/2017
CBTT kí hợp đồng kiểm toán
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán
Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
Báo cáo thường niên 2016
BCTC Quý 1 năm 2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
CBTT : Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 21-10-2016
CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016
Thông tin ứng viên thành viên BKS
CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Công bố thông tin về Nghị Quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 29/10/2015
CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6/3/2015
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
CBTT : Báo cáo tài chính quý II/2016
Công bố thông tin : Báo cáo Tài chính quý 1/2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ( 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tài chính kiểm toán 2014
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
CBTT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2016/NQ – KPF thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa từ ngày 25/11/2016, bầu bổ sung ông Đặng Quang Thái làm TV HĐQT từ ngày 25/11/2016
CBTT : Nghị quyết HĐQT số 19/2016/NQ- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân từ ngày 21/11/2016, bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành làm TV.HĐQT từ ngày 23/11/2016
CBTT : Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thanh Hoa và từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn, bầu bổ sung ông Dương Minh Đức nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP
KPF : Cổ đông Nguyễn Bích Phượng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
CBTT : Nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ- HĐQT về việc : Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam
CBTT : Nghị quyết HĐQT số 15/2016/NQ – HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm thành viên HĐQT