Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT & QTRR

Tổng Giám Đốc

Phó Tổng giám đốc

Phụ trách kế toán

Phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin

Đối tác